Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Pedagog szkoły

GODZINY PRACY PEDAGOGA, PSYCHOLOGA 2020/2021

Pedagogiem Naszej Szkoły jest p. mgr Bogumiła Grądziel

Psychologiem Naszej Szkoły jest p. mgr Małgorzata Giebus

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczące uczniów,
  • zapewnianie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, poradnictwo w odpowiednich formach,
  • współpraca z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
  • zabieganie o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
  • współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
  • współpraca z placówkami i instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  • wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami,
  • prowadzenie działalności mającą na celu przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu w szkole.

„Profilaktyka cyberprzemocy”